Home
Up
Alaska
Sweden
Canada
Greenland
Russia
Norway
Finland
Arctic_Council

Sweden

SLiCA är en förkortning för "A Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami, and the Indigenous Peoples Chukotka” – en internationell levnadsnivåundersökning bland samer och inuiter. Undersökningen går ut på att förstå hur arktiska ursprungsbefolkningar lever i förhållande till naturen, till varandra och det egna samhället och till det majoritetssamhälle man lever i. Den svenska delen av projektet ingår i ett större samarbete med forskare i Norge, Finland och på Kolahalvön samt Grönland, norra Kanada, Alaska och Chukotka. Projektet är unikt i sitt slag och väntas generera kunskap av stor betydelse för samiska institutioner och för det samiska samhället i stort.

 Undersökningen syftar till att - för första gången – återspegla det samiska folkets faktiska levnads-omständigheter och strävanden. Genom detta materialet kan offentliga program som riktas till samerna utvärderas. Det gäller exempelvis analyser av offentliga åtgärder som vidtas för att ge enskilda samer och samiska familjer en godtagbar levnadsnivå och goda levnadsförhållanden. Sametinget och andra medverkande samiska institutioner får del av det insamlade materialet. Samtidigt följer projektet alltid de strängaste forskningsetiska kraven för att garantera de medverkande- anonymitet och integritet.

 I Sverige ska intervjuer genomföras med 600 samer. Frågorna rör olika områden till exempel hälsa, skolmiljö, arbetsmiljö, hushållsekonomi, politisk deltagande, samiska rättigheter, värderingar med mera. Genom undersökningen vill man förstå hur samerna mår och klarar sig i ett samhälle med snabba förändringar, till stor del utanför deras kontroll. Intervjuerna ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv genom att det är lika många män som kvinnor ingår i undersökningen. En central del av projektet är att få reda på mer om kvinnors levnadsförhållanden.

Det som skiljer den här undersökningen från många andra är att man tar fram data som ska hjälpa de samiska organen att föra fram sina krav mot majoritetsamhället. En annan viktig sak med det här projektet är att de intervjuade ska vara 16 år eller äldre. Det betyder att även samiska ungdomar kan komma till tals och berätta om sin situation, det man upplever som problem i sina liv men också det man känner sig nöjd över. De intervjuades identitet kommer att vara hemliga för alla utom de närmast inblandade forskarna. Det insamlade materialet kommer sedan att analyseras, sammanställas och resultatet förväntas ge ny värdefull kunskap om samernas ambitioner i det moderna samhället. Det insamlade materialet ska också göra det möjligt att jämföra samernas levnadsvilkor mellan norge, finland, sverige och Kola halvön.

Projektet har godkänts av flera av inuiternas organisationer, till exempel: Inuit Circumpolar Conference (ICC), Inuit Tapirisat of Canada (ITC), och Labrador Inuit Association. Dessa organisationer har accepterat projektet under förutsättning att det inbegriper medverkan från lokala inuitsamhällen. Projektet har också fått klartecken från Nordiska Sameinstitutet och Samiska Rådet. Med tanke på projektets kulturella betydelse har svenska Sametinget, SSR, Same Ätnam, LSS, Sáminurra och Sárahkka gett sitt uttalade stöd för projektet.

De samiska organisationerna är knutna till projektet genom en rådgivande kommitté som följer arbetet. Kommitténs uppgift är att vägleda forskarna med tekniska och praktiska råd, att kritiskt granska och kommentera skriftligt material (inklusive frågeformulärets utformning), samt slutligen att återföra information om projektet till det samiska samhället.

Ekonomiskt för den svenska delen av SLiCA-projektet fått pengar från: FAS, NOS-S och Nordiska ministerrådets Nordic Arctic Research Programme (NARP). Projektledningen varken har sökt eller fått ekonomiskt stöd från Sametingets kulturråd eller andra källor för finansiering av samiska projekt. Vår policy har i stället varit att söka medel från storsamhällets forskningsråd och medelsbeviljande myndigheter därför att vi anser att storsamhället har en skyldighet att stödja denna forskning.

Syfte med projektet:

Att bygga upp en omfattande material som återspeglar det samiska folkets faktiska levnads-omständigheter och strävanden

Att förstå hur samerna mår och klarar sig i ett samhälle med snabba förändringar, till stor del utanför sin egen kontroll

Att det insamlade materialet bör styrka de samiska institutionerna i förhandlingar med myndigheterna

Att lära mer om kvinnors levnadsförhållanden

Detaljerad projektbeskrivning:

Primär undersökningsenhet är samisk sälvidentifikation hos personer 16 år och äldre, hälften kninnor och hälften män, skrivna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland

Hushåll med mer än en samisk medlem utgör sekundär undersökningsenhet

Stickprovet består av 600 hushåll

Data ska samlas in genom personliga men strukturerade intervjuer med en slumpmässig vald respondent ur hushållet  

Projektets Rådgivande Kommitté:

 

Består av representativ från Sametingets §kansli,

Nordiska Sameinstitutet, SSR,

Same Ätnam,

LSS,

Sáminuorra och Sárhhka

 

Kommitténs uppgift är att:

vägleda forskarna med tekniska och praktiska råd

kritiskt granska och kommentera skriftligt material (inklusive fråge-formulärets utformning)

återföra information om projektet till det samiska samhället

 

 

 

 

 

 

Finansiärer:

 

 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

 

Nordiska samarbets-nämnden för samhällsforskning (NOS-S)

 

Nordiska ministerrådets Nordic Arctic Research Programme (NARP)

 

To contact us:

 

 

 

Hugh Beach, Professor                                                                                   Charles Westin, Professor

Country Co-ordinator,                                                                                     Föreståndare,

SLiCA-Sweden,                                                                                                                    Centre for Research in International

Kulturantropologiska institutionen,                         Migration and Ethnic Relations (CEIFO),

Uppsalas universitet                                                                                                  Stockholms universitet

Tel. 018-471 22 86 (A) 08-26 33 08 (H)            08-16 26 91 (A)

E-mail:  Hugh.Beach@antro.uu.se                                    charles.westin@ceifo.su.se

 

 

Kristina Lasko                                                                                                                     Dave Lewis

Survey Coordinator,                                                                                                  Research Assistant,

SLiCA-Sweden                                                                                                                     SLiCA-Sweden,

Centre for Research in International                        Centre for Research in International

Migration and Ethnic Relations (CEIFO),       Migration and Ethnic Relations (CEIFO),

Stockholms universitet,                                                                                   Stockholms universitet.

106 91 Stockholm                                                                                                      106 91 Stockholm

Tel. 0911-658 18/ 070-316 4822                                          08-674 7536/ 070-757 7956

kristina.lasko@ceifo.su.se                                                                               dave.lewis@ceifo.su.se

risstin@same.net                                                                                                       dlewis@sociology.su.se